DETALESNĖ FORMOS PILDYMO INSTRUKCIJA

DETALESNĖ FORMOS PILDYMO INSTRUKCIJA

 

7. Prašymo 1 laukelyje turi būti įrašomas mokesčio mokėtojo identifikacinis numeris (asmens kodas).

8. Prašymo 2 laukelyje turi būti įrašomas telefono (laidinio ar mobiliojo telefono) kodas ir numeris. Jei telefono numeris yra registruotas užsienio valstybėje, tai prieš skaitmenis turi būti įrašomas ženklas „+“.

9. Prašymo 3V laukelyje turi būti įrašomas gyventojo vardas (vardai). Jeigu vardai netelpa, turi būti įrašomas pirmasis vardas.

10. Prašymo 3P laukelyje turi būti įrašoma gyventojo pavardė (pavardės). Jeigu pavardės netelpa, turi būti įrašoma pirmoji pavardė.

11. Prašymo 4 laukelyje turi būti įrašomas adresas (gatvės pavadinimas, namo, buto numeriai, miesto ar vietovės pavadinimai), kuriuo gyventojas pageidauja gauti korespondenciją.

12. Prašymo 5 laukelyje turi būti įrašoma:

12.1. mokestinis laikotarpis (kalendoriniai metai), už kurį nuo gautų pajamų sumokėto pajamų mokesčio dalį prašoma pervesti, kai gyventojas nusprendė skirti tik vieno mokestinio laikotarpio pajamų mokesčio dalį (t. y. kai prašymo E5 laukelis neužpildytas);

12.2. mokestinis laikotarpis, už kurį nuo gautų pajamų sumokėto pajamų mokesčio dalį prašoma pradėti pervesti, kai gyventojas pajamų mokesčio dalį nusprendė skirti ilgiau kaip vienerius metus (t. y. kai yra užpildytas prašymo E5 laukelis).

13. Atsižvelgiant į tai, ar gyventojas nusprendė skirti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjui (gavėjams), ar jo (jų) neberemti, gali būti užpildomas tik vienas – 6S arba 6A – laukelis:

13.1. prašymo 6S laukelis turi būti užpildomas, kai gyventojas pajamų mokesčio dalį skiria paramos gavėjui (gavėjams) arba jį (juos) pakeičia kitu (kitais), taip pat kai keičia paskirtosios pajamų mokesčio dalies dydį ar paskirtį. Tokiu atveju 6S laukelyje turi būti įrašomas „X“ ženklas.

Užpildžius 6S laukelį, ankstesniame prašyme (kai buvo pateiktas ankstesnio mokestinio laikotarpio prašymas pervesti paramą ilgiau kaip vienerius metus arba kai pateikiamas vėlesnis to paties mokestinio laikotarpio prašymas) nurodytam (nurodytiems) paramos gavėjui (gavėjams) pajamų mokesčio dalis nebebus pervedama, t. y. mokesčio dalis bus pervedama tik vėliausiai pateiktame prašyme nurodytam (nurodytiems) paramos gavėjui (gavėjams);

13.2. prašymo 6A laukelis turi būti užpildomas, kai gyventojas, ankstesniu (ankstesnio mokestinio laikotarpio ar to paties mokestinio laikotarpio anksčiau pateiktu) prašymu paskyręs pajamų mokesčio dalį paramos gavėjui (gavėjams), nusprendžia neberemti nei to (tų), nei bet kurio kito paramos gavėjo. Tokiu atveju prašymo 6A laukelyje turi būti įrašomas „X“ ženklas. Užpildžius 6A laukelį, visiems ankstesniame prašyme nurodytiems paramos gavėjams pajamų mokesčio dalis nebebus pervedama.

14. Atsižvelgiant į tai, ar gyventojas nusprendė skirti pajamų mokesčio dalį politinei partijai (politinėms partijoms), ar jos (jų) neberemti, gali būti užpildomas tik vienas – 7S arba 7A – laukelis:

14.1. prašymo 7S laukelis turi būti užpildomas, kai gyventojas pajamų mokesčio dalį skiria politinei partijai (politinėms partijoms) arba ją (jas) pakeičia kita politine partija (kitomis politinėmis partijomis), taip pat kai keičia paskirtosios pajamų mokesčio dalies dydį ar paskirtį. Tokiu atveju 7S laukelyje turi būti įrašomas „X“ ženklas.

Užpildžius 7S laukelį, ankstesniame prašyme (kai buvo pateiktas ankstesnio mokestinio laikotarpio prašymas pajamų mokesčio dalį skirti ilgiau kaip vienerius metus arba kai pateikiamas vėlesnis to paties mokestinio laikotarpio prašymas) nurodytai politinei partijai (nurodytoms politinėms partijoms) pajamų mokesčio dalis nebebus pervedama, t. y. mokesčio dalis bus pervedama tik vėliausiai pateiktame prašyme nurodytai politinei partijai (nurodytoms politinėms partijoms);

14.2. prašymo 7A laukelis turi būti užpildomas, kai gyventojas, ankstesniu (ankstesnio mokestinio laikotarpio ar to paties mokestinio laikotarpio anksčiau pateiktu) prašymu paskyręs pajamų mokesčio dalį politinei partijai (politinėms partijoms), nusprendžia neberemti nei tos (tų), nei bet kurios kitos politinės partijos. Tokiu atveju prašymo 7A laukelyje turi būti įrašomas „X“ ženklas. Užpildžius 7A laukelį, visoms ankstesniame prašyme nurodytoms politinėms partijoms pajamų mokesčio dalis nebebus pervedama.

15. Prašymo 8 laukelyje turi būti įrašomas papildomų lapų skaičius, kai prie prašymo pridedami užpildyti jo papildomi lapai FR0512P arba nulis (0), kai papildomi lapai nepridėti.

16. Prašyme gali būti nurodyta:

16.1. vienas arba keli paramos gavėjai, turintys teisę gauti paramą, ir (ar)

16.2. viena arba kelios politinės partijos.

17. Prašymo eilutės E1E5 laukeliai turi būti užpildomos, kai gyventojas pageidauja skirti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjui ir (arba) politinei partijai (t. y. prašymo E1–E5 laukeliai turi būti užpildomi, kai yra užpildyti 6S ir (ar) 7S laukeliai).

Kai gyventojas, ankstesniu prašymu paskyręs pajamų mokesčio dalį paramos gavėjui (gavėjams) ir (arba) politinei partijai, nusprendžia jų neberemti ir nepageidauja paremti kitų paramos gavėjų ar politinių partijų, tai prašymo eilutės (E1–E5 laukeliai) neturi būti užpildomos (t. y. kai prašymo 6S ir 7S laukeliai neužpildyti, E1–E5 laukeliai neturi būti užpildomi).

18. Kai pageidaujama pajamų mokesčio dalį paskirti keliems paramos gavėjams ir (arba) kelioms politinėms partijoms, tai kiekvieno paramos gavėjo ir (ar) kiekvienos politinės partijos duomenys turi būti įrašomi atskirose prašymo eilutėse.

Meno kūrėjams, turintiems teisę gauti paramą, gali būti skiriama pajamų mokesčio dalis, sumokėta nuo 2016 m. ar vėlesnio mokestinio laikotarpio gyventojo gautų pajamų.

19. Prašymo E1 laukelyje turi būti įrašoma:

1 – kai pajamų mokesčio dalį pageidaujama skirti politinei partijai,

2 – kai pajamų mokesčio dalį pageidaujama skirti paramos gavėjui.

20.

KEISTA:

2016 09 20 įsakymu Nr. VA-115 (nuo 2017 01 01 – remiantis

2016 11 22 įsakymu Nr. VA-140)

Prašymo E2 laukelyje turi būti įrašomas vieneto, turinčio teisę gauti paramą, arba politinės partijos identifikacinis numeris (kodas), kurį jiems suteikė Juridinių asmenų registro tvarkytojas. Kai pajamų mokesčio dalis yra skiriama meno kūrėjui, turinčiam teisę gauti paramą, E2 laukelyje turi būti įrašomas jo identifikacinis numeris, kurį jam suteikė Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

21. Prašymo E3 laukelis užpildomas, kai gyventojas pageidauja, kad vienetui, turinčiam teisę gauti paramą, ar politinei partijai skiriama pajamų mokesčio dalis būtų panaudota konkrečiam tikslui. Tokiu atveju turi būti įrašomas atitinkamos programos, meno ar sporto kolektyvo, politinės partijos padalinio pavadinimas, kuris gali būti įrašomas sutrumpintas. Kaip skiriamos pajamų mokesčio dalies panaudojimo tikslas negali būti įrašoma gyventojo vardas, pavardė, sąskaitos numeris, taip pat negali būti įrašyti daugiau kaip du skaitmenys.

Kai gyventojas pageidauja pajamų mokesčio dalį skirti keliems skirtingiems to paties vieneto ar politinės partijos tikslams, užpildomos kelios eilutės, kurių E2 laukelyje įrašomas to paties vieneto ar politinės partijos identifikacinis numeris (kodas), o E3 laukeliuose – tikslai, kuriems skiriama pajamų mokesčio dalis.

E3 laukelis neužpildomas, kai pajamų mokesčio dalis skiriama meno kūrėjui, turinčiam teisę gauti paramą.

22. Prašymo E4 laukelyje turi būti įrašoma E2 laukelyje nurodytam paramos gavėjui ar politinei partijai prašoma pervesti pajamų mokesčio dalis (procentais). Kai pajamų mokesčio dalis (iki 2 procentų) yra skiriama keliems paramos gavėjams (vienetams ir (ar) meno kūrėjams, turintiems teisę gauti paramą) ar keliems to paties vieneto, turinčio teisę gauti paramą, tikslams, bendra jiems tenkančių E4 laukeliuose nurodomų dalių suma neturi būti didesnė kaip 2 procentai. Kai pajamų mokesčio dalis (iki 1 procento) yra skiriama kelioms politinėms partijoms ar keliems tos pačios partijos padaliniams ar tikslams, bendra joms tenkančių E4 laukeliuose nurodomų dalių suma neturi būti didesnė kaip 1 procentas.

23. Prašymo E5 laukelis turi būti užpildomas, kai gyventojas tam pačiam E2 laukelyje nurodytam paramos gavėjui ir (ar) tai pačiai politinei partijai pajamų mokesčio dalį pageidauja skirti ilgiau kaip vienerius metus. Tokiu atveju E5 laukelyje turi būti įrašomi laikotarpio pabaigos metai, t. y. paskutinis mokestinis laikotarpis, kurio pajamų mokesčio dalį prašoma pervesti. E5 laukelyje įrašomas laikotarpis neturi būti ilgesnis kaip 5 metai, pradedant skaičiuoti nuo prašymo 5 laukelyje nurodytų metų. Pavyzdžiui, siekiant paskirti 2016, 2017, 2018, 2019 ir 2020 m. mokestinių laikotarpių pajamų mokesčio dalį, pakaks pateikti tik vieno – 2016 m. – mokestinio laikotarpio prašymą, kurio E5 laukelyje yra įrašyti 2020 m. Atsižvelgiant į tokį prašymą, pajamų mokesčio dalis bus pervedama nuo 2016, 2017, 2018, 2019 ir 2020 m. mokestinių laikotarpių pajamų, todėl 2017–2020 m. laikotarpio prašymų gyventojui teikti nereikės.

24. Prašymą pasirašyti, taip pat nurodyti savo vardą ir pavardę turi gyventojas, kuris teikia prašymą, arba jo atstovas. Kai užpildyti ir pasirašyti prašymą įstatymų nustatyta tvarka yra pavesta atstovui, jį pasirašyti ir nurodyti savo vardą bei pavardę turi atstovas.

Kai įstatymų nustatyta tvarka prašymą užpildyti ir pasirašyti yra pavesta įgaliotam atstovui, tai prie prašymo turi būti pridedamas ir įstatymų nustatyta tvarka išduotas įgaliojimas ar kitas atstovavimą patvirtinantis dokumentas.

Elektroniniu būdu teikiamas prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu arba kitu būdu, nurodytu Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklėse, patvirtintose Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-83 „Dėl Dokumentų teikimo elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo“, ir užtikrinančiu jį pateikusio asmens tapatybę.

Formos – VMI 

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko
2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45
NAUJA REDAKCIJA nuo 2017 01 01
(Šaltinis INFOLEX)