Privatumo politika

  1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Ši VŠĮ „Kauno hospiso namai“ Privatumo politika (toliau Privatumo politika) reglamentuoja VŠĮ „Kauno hospiso namai“ (toliau Įstaiga) interneto svetainės www.hospisopagalba.eu (toliau – Interneto svetainė) ar socialinių tinklų (Facebook, Instagram, Google kt.) pagrindinius Paciento, Savanorio, Darbuotojo, Rėmėjo asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką naudojantis Interneto svetaine ar kitomis Įstaigai priklausančiomis paskyromis, įskaitant užklausų, komentarų ir kitos informacijos siuntimą naudojantis Interneto svetainėje ar kituose Įstaigai priklausančiose paskyrose (Facebook, Instagram, Google kt.) esančiomis formomis,  elektroniniu paštu ar trumposiomis žinutėmis mobiliuoju telefonu. Šia Privatumo politika užtikrinamas Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, nustatančių asmens duomenų tvarkymą, laikymasis ir įgyvendinimas.

1.2. Su Privatumo politika galima susipažinti bet kuriuo metu interneto svetainėje www.hospisopagalba.eu.

1.3. Taisyklių paskirtis – numatyti pagrindines asmens duomenų tvarkymo, duomenų subjekto teisių įgyvendinimo bei duomenų saugos technines ir organizacines priemones.

1.4. Taisyklių privalo laikytis visi Įstaigoje dirbantys asmenys (toliau – Įstaigos darbuotojai), kurie tvarko asmens duomenis Įstaigoje arba eidami savo pareigas juos sužino. Taip pat su šiomis taisyklėmis yra supažindinami visi tretieji asmenys, jei dėl savo veiklos ypatumų, jie neišvengiamai sužino duomenis (IT tinklų administratoriai, Savanoriai ir kt.)

1.5. Vartojamos sąvokos:

1.5.1. duomenų valdytojas – VŠĮ „Kauno hospiso namai“.

1.5.2. duomenų tvarkytojas – fizinis ar juridinis asmuo, su kuriuo duomenų valdytojas sudaro bendradarbiavimo sutartį dėl asmens duomenų tvarkymo.

1.5.3. duomenų naudotojas – šiose Taisyklėse įvardinti duomenų valdytojo darbuotojai, kurie turi teisę naudoti asmens duomenis numatytoms funkcijoms atlikti. Jei toliau tekste duomenų naudotojams keliami konkretūs reikalavimai dėl asmens duomenų saugos veiksmų, tai duomenų naudotojas suprantamas kaip konkretus darbuotojas, kuriam suteikta teisė naudoti asmens duomenis savo darbo funkcijoms vykdyti.

1.5.4. duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (arba) aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.

1.5.5. duomenų subjektas – Pacientas, Savanoris, Rėmėjas ar kitas Interneto svetainės lankytojas, kurio asmens duomenis tvarko duomenų valdytojas;

1.5.6. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose.

1.6. Taisyklės parengtos vadovaujantis:

1.6.1. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu;

1.6.2. Bendraisiais reikalavimais organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms, patvirtintais Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr.1T­71 (Žin., 2008, Nr. 135­5298);

1.6.3. Kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą bei teisę rinkti asmens duomenis.

1.6.4. Interneto svetainėje www.hospisopagalba.eu naudojami socialinio tinklo facebook.com įskiepiai (angl. Plugins). Šį tinklą valdo Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, JAV (Facebook). Facebook šiuo įskiepiu renkamų duomenų apimčiai Įstaiga įtakos neturi. Daugiau informacijos apie Facebook renkamus ir naudojamus duomenis, su tuo susijusias teises bei privatumo apsaugos galimybes rasite Facebook privatumo pranešimuose.

2. PAGRINDINIAI ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI IR TIKSLAI

2.1. Įstaigoje vykdant funkcijas ir tvarkant asmens duomenis, laikomasi šių asmens duomenų tvarkymo principų:

2.1.1. asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais bei tvarkomi su šiais tikslais suderintais būdais;

2.1.2. renkant ir tvarkant asmens duomenis laikomasi tikslingumo ir proporcingumo principų, nereikalaujama iš duomenų subjektų pateikti tų duomenų, kurie nėra reikalingi, pertekliniai duomenys nekaupiami ir netvarkomi;

2.1.3. asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai;

2.1.4. asmens duomenys turi būti tikslūs ir, jei reikia dėl asmens duomenų tvarkymo, nuolat atnaujinami. Netikslūs ar neišsamūs duomenys yra ištaisomi, papildomi, sunaikinami arba jų tvarkymas sustabdomas;

2.1.5. asmens duomenys saugomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi.

2.2. Asmens duomenys Įstaigoje renkami tik teisės aktų nustatyta tvarka, juos gaunant tiesiogiai iš duomenų subjekto, oficialiai užklausiant reikalingą informaciją tvarkančių ir turinčių teisę ją teikti subjektų ar sutarčių pagrindu.

2.3. Asmens duomenys saugomi ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Kai asmens duomenys nebereikalingi jų tvarkymo tikslais, jie yra sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti Įstaigos archyvui.

2.4. Įstaiga užtikrina, kad visa reikalinga informacija duomenų subjektui būtų pateikiama aiškiai ir suprantamai.

2.5. Teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka Įstaiga gali teikti jos tvarkomus asmens duomenis tretiesiems asmenims.

2.6. Asmens duomenų apsauga nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo užtikrinama įgyvendinant tinkamas organizacines ir technines priemones. Patalpa, kurioje laikomi surinkti duomenys, yra fiziškai apsaugota nuo pašalinių asmenų prieigos.

2.7. Asmens duomenys apsaugoti nuo neleistinos prieigos per kompiuterinius tinklus.

2.8. Asmens duomenų tvarkymo principų laikymąsi užtikrina Įstaigos direktorius, imdamasis atitinkamų organizacinių priemonių (įsakymai, nurodymai, rekomendacijos).

2.9. Asmens duomenų tvarkymo tikslai yra:

2.9.1. vidaus administravimas (konsultacija ar registracija konsultacijai/gydymui, pan.), kokybiškų paslaugų teikimo užtikrinimas.

2.10. Įstaigos tikslams pasiekti, yra tvarkomi šie asmens duomenys:

2.10.1. Neypatingi asmens duomenys:

2.10.1.1. Vardas, pavardė;

2.10.1.2. Gimimo data;

2.10.1.3. elektroninio pašto adresas, telefono numeris ir/ar kiti kontaktiniai duomenys;

2.10.2. Ypatingi asmens duomenys:  

2.10.2.1. Paciento sveikatos būklė;

2.10.2.2. Paciento ligos diagnozė;

2.10.2.3. Paciento ligos prognozė;

2.10.2.4. Paciento gydymas.

2.10.3. Visi su asmens duomenimis dirbantys Įstaigos darbuotojai ar tretieji asmenys, yra supažindinti su šia Privatumo politika ir atsakingi už jos laikymąsi.

2.11. Naudotis Interneto svetainės paslaugomis gali:

2.11.1. visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;

2.11.2. juridiniai asmenys;

2.11.3. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

2.12. Asmens duomenys saugomi bei tvarkomi:

2.12.1. pacientų duomenys saugomi LR įstatymų nustatyta tvarka.

2.12.2. ADTAĮ 10 str. 1 d. asmens duomenis apie asmens sveikatą (jos būklę, diagnozę, prognozę, gydymą ir kt.) gali tvarkyti įgaliotas sveikatos apsaugos sistemos darbuotojas.

2.12.3. kitų įstaigoje dirbančių, veikiančių, savanoriaujančių asmenų duomenų apsauga vadovaujamasi parengta duomenų apsaugos privatumo politika.

2.13. Įstaiga kaupia, naudoja arba perduoda Asmens duomenis tik remdamasi LR įstatymų nustatyta tvarka ir sutikimu arba tiek, kiek būtina ypatingais atskirais atvejais, siekdama užtikrinti kokybišką paslaugų suteikimą.

3. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

3.1. Duomenų subjektas turi teisę lengvai ir pagrįstais laiko tarpais susipažinti su Įstaigoje esančiais jo asmens duomenimis bei gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kam teikiami. Tai apima duomenų subjekto teisę susipažinti su duomenimis apie savo sveikatą, pavyzdžiui, gauti medicinos kortelės išrašus, kuriuose pateikta tokia informacija kaip diagnozė, tyrimų rezultatai, gydančių gydytojų išvados ir paskirtas gydymas ar intervencijos. Įstaiga, gavusi duomenų subjekto prašymą raštu, ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo duomenų subjekto prašymo gavimo dienos pateikia raštu prašomus duomenis arba nurodo atsisakymo tenkinti tokį prašymą priežastis.

3.2. Jei duomenų subjektas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jie yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, kreipiasi į Įstaigą (raštu, žodžiu ar kitokia forma, leidžiančia aiškiai identifikuoti besikreipiančiojo tapatybę). Įstaigos darbuotojai privalo asmens duomenis patikrinti ir nedelsiant ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis.

3.3. Asmens duomenų tikslinimas bei taisymas, atnaujinimas ir trynimas, tiek kiek leidžia LR ir ES teisės aktai ir techninės galimybės, atliekamas duomenų subjekto sutikimu ar prašymu.

3.4. Kilus bet kokių klausimų, susijusių su VŠĮ „Kauno hospiso namai“ Privatumo politika ar asmens duomenų apsauga, duomenų subjektas turi teisę kreiptis dėl paaiškinimo el. p. info@hospisopagalba.eu arba tel.nr. +37069440099

4. ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO NUOSTATOS

4.1. Įstaiga įgyvendina tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

4.2. Asmens duomenų tvarkymo funkcijas vykdantys ir su Įstaigos tvarkomais asmens duomenimis galintys susipažinti darbuotojai raštu susipažįsta su Privatumo politika.

4.3. Įstaigos darbuotojai turi laikytis konfidencialumo principo ir laikyti paslaptyje bet kokią su asmens duomenimis susijusią informaciją, su kuria jie susipažino eidami savo pareigas, nebent tokia informacija būtų vieša pagal galiojančių įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatas.

4.4. Asmens duomenų tvarkymo funkcijas vykdantys darbuotojai, siekdami užkirsti kelią atsitiktiniam ar neteisėtam asmens duomenų sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisėtam tvarkymui, turi saugoti dokumentus bei duomenų rinkmenas tinkamai ir saugiai bei vengti nereikalingų kopijų darymo. Įstaigos dokumentų kopijos, kuriose nurodomi asmens duomenys, turi būti sunaikintos taip, kad šių dokumentų nebūtų galima atkurti ir atpažinti jų turinio.

5. PRIVATUMO POLITIKOS KEITIMAS

5.1. Įstaiga turi teisę vienašališkai iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdama interneto svetainėje www.hospisopagalba.eu

5.2. Jeigu Jūs nesutinkate su nauja Privatumo politikos redakcija, Jūs turite teisę apie tai pranešti Įstaigai el. paštu info@hospisopagalba.eu arba tel.nr. +37069440099

5.3. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami internetinės svetainės www.hospisopagalba.eu sistemoje.

SLAPUKAI

Slapukas (angl. cookie) – tai nedidelės apimties duomenų rinkinys, kuris yra perduodamas iš interneto svetainės ir išsaugomas lankytojo kompiuteryje ar kitame įrenginyje.

Naudodami slapukus mes galime gauti informaciją apie jūsų naršymą mūsų svetainėje, kuri padeda mums pateikti aktualią informaciją bei tobulinti savo svetainę bei jos turinį. Slapukai ir juose talpinami duomenys nebus naudojami kitais tikslais ir nebus perduodami tretiesiems asmenims.

Asmuo gali ištrinti arba blokuoti slapukus, pasirinkęs atitinkamus nustatymus savo naršyklėje, leidžiančius atsisakyti visų ar dalies slapukų. Atkreiptinas dėmesys, kad naudojantis tokiais naršyklės nustatymais, kurie blokuoja slapukus (įskaitant būtinus slapukus), Asmeniui gali iškilti problemų naudojantis visomis ar dalimi elektroninės parduotuvės funkcijų.

Svetainėje naudojamas „Google“ analizės įrankis „Google Analytics“, kuris renka informaciją apie Jūsų IP adresą, apsilankymo laiką, trukmę, peržiūrėtus vidinius Svetainės puslapius bei juose atliktus veiksmus (pavyzdžiui, mygtukų paspaudimus ar formų patvirtinimus). Slapuko sugeneruota informacija apie Jūsų veiksmus Svetainėje perduodama ir saugoma „Google“ JAV esančiuose serveriuose. Ši informacija naudojama ataskaitoms apie Svetainės naudojimo statistiką, asmeniškai neidentifikuojant atskirų lankytojų.

Svetainėje naudojami socialinio tinklo facebook.com įskiepiai (angl. Plugins). Šį tinklą valdo „Facebook Inc.“, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, JAV (Facebook). Facebook šiuo įskiepiu renkamų duomenų apimčiai mūsų svetainė įtakos neturi. Daugiau informacijos apie Facebook renkamus ir naudojamus duomenis, su tuo susijusias teises bei privatumo apsaugos galimybes rasite Facebook privatumo pranešimuose.


Slapukas Galiojimo laikas Naudojimo paskirtis Ar slapukas būtinas?
gdpr 1 metai Šis slapukas saugo informaciją apie lankytojo sąveiką su elementais,

patenkančiais į BDAR (GDPR) reguliavimo sritį.

Taip
catAccCookies 30 dienų Šis slapukas naudojamas WordPress įskiepio, kuris įsimena faktą, jog

vartotojas sutiko naudoti slapukus

Taip
_icl_current_language 1 metai Šis slapukas naudojamas vartotojo pasirinktos kalbos išsaugojimui Taip
_ga, _gid 1 metai Šie slapukai naudojami statistinei informacijai apie interneto svetainės

lankomumą rinkti Google Analytics sistemoje

Ne

Mūsų svetainėje yra naudojami šie slapukų tipai:

  • Vartotojo sesijos slapukai – sukuriami vartotojui pradėjus naršymo sesiją tinklapyje ar naršyklėje. Ištrinami uždarius naršyklę;
  • Ilgalaikiai slapukai – slapukai išsaugomi vartotojo naudojamame įrenginyje. Uždarius naršyklę ar svetainę slapukai nėra ištrinami. Šie slapukai galioja skirtingą laiką, priklausomai nuo pačio slapuko;
  • Pirminiai slapukai – slapukai, kuriuos naudoja ar sukuria vartotojo aplankyta svetainė. Šie slapukai naudojami tam, kad būtų prisitaikoma prie svetainės lankytojo poreikių;
  • Trečiųjų šalių slapukai – vartotojo aplankytoje svetainėje talpinami kitų svetainių slapukai. Šio tipo slapukai dažniausiai yra naudojami duomenų analizės tikslais. Facebook ir Google yra dažniausiai sutinkami trečiųjų šalių slapukų domenai.

Kaip nutraukti slapukų naudojimą?

Įspėjame, jog slapukų blokavimas gali nutraukti vartotojo priegą prie tam tikrų svetainės funkcijų ir jų veikimo, ko pasekoje naršymas gali tapti neefektyvus arba neįmanomas.

Jeigu nepageidaujate, jog duomenys apie jūsų naršymą mūsų svetainėje būtų renkami, galite nesutikti su tuo keisdami savo naršyklės nustatymus.

Nuorodos į kitus tinklapius

Mūsų svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į kitus tinklapius už kurių turinio teisingumą ir atititikimą galiojantiems teisės aktams VšĮ „Kauno hospiso namai“ neatsako.

Sutikimas

Lankydamiesi mūsų svetainėje Jūs sutinkate, jog esate susipažinę su taikoma privatumo politika ir jai neprieštaraujate.