Darbuotojai

Steigėja Žanna Jankovskaja

Steigėja Žanna Jankovskaja

VšĮ „Kauno hospiso namai” man reiškia Jėzaus Kristaus Valios vykdymas.

Dalyvauja įstaigos veiklos vadovavime, veiksmų planavime bei organizavime, kad būtų įgyvendintas įstaigos tikslas ir atliekamos nustatytos funkcijos.

Direktorė Kristina Krasko

Direktorė Kristina Krasko

VŠĮ „Kauno hospiso namai” – tai begalinės Dievo meilės dovana man, būti ir tarnauti žmogui.

Hospise pirmiausia yra žmogus, tik po to pareigos ir atsakomybė. Esu apdovanota būti viso to dalimi.

Labai dažnai sukamės savo rutinos rate ir vis rečiau pastebime šalia esantį – ne tik kenčiantį, bet ir gero žodžio laukiantį, džiaugsmą nešantį.

Hospise svarbus kiekvienas – pacientas, komandos narys, savanoris. Dėkoju visiems, kurie esate kartu šioje prasmingoje tarnystėje. Tik kartu veikdami vieningame tiksle, mes galime dalinti save tiems, kam Meilės trūksta labiausiai.

 • Rinkti ir sudaryti ataskaitas;
 • organizuoti hospiso veiklą, atsakyti už jos tinkamą vykdymą;
 • veikti įstaigos vardu santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;
 • įstatymų nustatyta tvarka priimti į darbą ir atleisti ligoninės darbuotojus, sudaryti ir nutraukti darbo sutartis su jais, nustatyta tvarka juos skatinti arba skirti drausmines nuobaudas;
 • nustatyti darbuotojų pareigybių skaičių;
 • teikti informaciją visuomenei apie įstaigos veiklą;
 • vadovauti Kauno hospiso pagrindinei ir ūkinei veiklai, tvarkyti jos reikalus, užtikrinti įstaigos darbuotojų saugias ir sveikas darbo sąlygas;
 • teikti klausimus svarstyti įstaigos steigėjai;
 • atidaryti ir uždaryti sąskaitas kredito įstaigose;
 • suderinus su įstaigos steigėja, tvirtinti įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką;
 • nustatyti vidaus organizacinę valdymo struktūrą;
 • tvirtinti vidaus tvarkos taisykles;
 • rengti ir tvirtinti darbuotojų pareigybių aprašymus, nuostatus, administracijos darbo reglamentą, kitus vidaus tvarkomuosius dokumentus;
 • pagal savo kompetenciją leisti įsakymus ir kontroliuoti jų vykdymą;
 • spręsti jų reorganizavimo ar likvidavimo klausimus;
 • Direktorius atsako už įstaigos finansinę veiklą, tinkamą lėšų ir perduoto pagal panaudos sutartį bei įstaigos įsigyto turto valdymą, naudojimą ir disponavimą jais.
Paula Kvederytė - Savanorių koordinatorė

Paula Kvederytė - Savanorių koordinatorė

Hospisas man yra žmonės, dar kartą parodantys, kad gyvenime svarbiausias ne išorinis, o vidinis grožis, ne individualumas, o bendrystė bei joje sukuriamas ryšys.

Savanorių koordinatorė tarpininkauja tarp Hospiso vadovybės, personalo, pacientų ir savanorių , iškelia savanoriams veiklos tikslus, užduotis, priima sprendimus, dalinasi informacija tarp savanorių, suteikia reikalingas žinias, organizuoja apmokymus, vykdo savanorių paieškas, jų veiklos priežiūrą, derina savanorių darbo grafikus, darbų paskirstymą, įvardija darbo sąlygas, rūpinasi savanorių darbo vietos saugumu, aprūpina būtiniausiais veiklos įrankiais. Anketų ir pokalbių pagalba išaiškina ir vertina savanorio gebėjimus, tikslus bei galimybes. Integruoja vaikus ir moksleivius savanorių veiklose. Nuolatinė darbo priemonė yra gyvas bendravimas, pokalbiai ir tekstinės žinutės telefonu, informacijos surinkimas ir apdorojimas bei skleidimas personaliniu kompiuteriu, savanorių palydėjimas ir pacientų poreikių išaiškinimas automobilio pagalba.

Gydytoja Dovilė Tikniūtė

Gydytoja Dovilė Tikniūtė

Savanorystė hospise – tai atliepiančių širdžių buveinė. Visi turime darbus, šeimas, draugus, pomėgius, laisvalaikį. Ir čia visi hospise dar turime savanorystę – dalelę savęs atiduodant neatlygintinai veiklai, paskirdami brangiausią ką turime – savo laiką, Žmogui.

Socialinis darbuotojas Lukas Klovas

Socialinis darbuotojas Lukas Klovas

Kadaise Frydrichas Nyčė yra pasakes: „Žmogus yra tiltas žmogui, jo žmogiškumas atsiskleidžia draugystėje”.

Ši frazė niekada manęs nepaleidžia nuo tada kai ją perskaičiau, tikriausiai dėl to jog lig šios dienos atstovauju socialinį darbą, o šis darbas tiesia tiltus tarp žmonių. Hospisas man yra atjauta, empatija ir draugystė per ką atsiskleidžia, kaip Nyčė minėjo – Žmogiškumas.

Bendrosios praktikos slaugytoja Drasutė Urbanavičienė

Bendrosios praktikos slaugytoja Drasutė Urbanavičienė

Hospisas man yra galimybė suteikti ne tik medicininę pagalbą kitam žmogui, bet ir meilę.

Lankant pacientą namuose matome jo gyvenimo erdvę, susipažįstame su artimaisiais, kuriems taip pat reikia paguodos ir pagalbos, slaugant sunkų ligonį.

Tai įmanoma tik suprantant globojamų žmonių kančią, jų fizinę, dvasinę, sielos būseną. Hospise įmanoma dirbti tik SĄŽININGAI, NEGAILINT SAVO LAIKO IR JĖGŲ.

 • Organizuoja slaugos darbą ir vadovauja  slaugos personalui,numato ir nurodo, kaip spręsti svarbiausius uždavinius, koordinuoja visą slaugos darbą, kad pacientams būtų teikiama visapusė ir kvalifikuota slauga.
 • Dalyvauja asmens sveikatos priežiūros įstaigos valdyme, plėtoja slaugos praktiką.
 • Moko asmens sveikatos priežiūros personalą, taip pat slaugos profesijos studentus, atliekančius praktiką sveikatos priežiūros įstaigose.
 • Rūpinasi personalo kvalifikacija, gerina slaugos kokybę, užtikrina, kad pacientams teikiama pagalba atitiktų pagrindinius slaugytojo profesijai keliamus reikalavimus.
 • Koordinuoja turimus resursus, juos racionaliai, tikslingai ir efektyviai panaudoja bei pagal rašytines sutartis materialiai atsako už perduotas vertybes (medikamentus, aparatūrą).
 • Bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei tarnybomis, susietomis su sveikatos apsauga (atitinkamų skyrių ir jų padalinių personalu, profesinėmis ir kitomis organizacijomis), padalinių ir skyrių slaugos administratoriais.
 • Dalyvauja moksliniuose slaugos tyrimuose, tobulina darbo organizavimą, sprendžia iškilusias problemas bei teikia pasiūlymus įstaigos vadovui.
 • Apibūdina ir nustato valdymo ir klinikinio slaugos darbo tikslus, numato visų padalinių slaugos kryptis.
 • Orientuoja skyriuose dirbančių slaugytojų bei kito personalo veiklą, įgyvendina slaugos pacientų ir priežiūros tikslus, vadovauja parenkant personalą ir tobulinant jo darbą.
 • Siekia, kad slaugytojų darbas būtų efektyvus ir intensyvus, ugdo klinikinius slaugos ir pacientų priežiūros tikslus.
 • Gerina teikiamų paslaugų kokybę, tobulina personalo mokymą, planuoja priemones ir būdus šiam darbui gerinti.
 • Organizuoja pasitarimus darbo klausimais, informuoja personalą apie slaugos situaciją įstaigoje, rūpinasi slaugos personalo darbo drausme, taiko specifines slaugos normas padaliniuose.
 • Teikia ir organizuoja slaugos paslaugas: injekcijas, lašinės sistemos prijungimas (adata  / intraveniniu kateteriu) ir priežiūra, šlapimo pūslės kateterizavimas, kateterio pašalinimas ir priežiūra, drenų priežiūra, dirbtinių kūno angų (stomų) priežiūra, opų, pragulų ir žaizdų priežiūra (gydytojui paskyrus), vaistų vartojimo administravimas (valdymas ir stebėsena), asmens higiena ir naudojimasis pagalbinėmis slaugos priemonėmis, pragulų profilaktikos mokymas, enterinis maitinimas, konsultavimas slaugos, sveikos gyvensenos, ligų ir komplikacijų prevencijos klausimais, rekomendacijų psichikos sveikatos slaugos klausimais teikimas, asmens higienos paslauga gulinčiam pacientui, gleivių išsiurbimo paslauga (Būtinas stacionaro gydytojo siuntimas).
Dvasinė asistentė Jolanta Jančiukienė

Dvasinė asistentė Jolanta Jančiukienė

Hospisas man krikščioniškoji laisvė ir meilė. Nešti ir dalintis Jėzaus meile su kitais ir jiems tarnauti.

Kauno hospiso namuose davsinio asistento paskirtis:

 • Rūpintis dvasine ir sielovadine katalikų tikėjimą išpažįstančių pacientų, jų artimųjų ir įstaigos darbuotojų, pageidaujančių tokio patarnavimo, slauga; esant reikalui atlikti tas funkcijas.
 • Rūpintis dvasine kitas religijas išpažįstančių pacientų, jų artimųjų ir darbuotojų, pageidaujančių tokio patarnavimo, slauga.
 • Kad pacientas gyventų oriai, jaustųsi reikalingas, suprastas ir mylimas, galėtų sudėtingu gyvenimo momentu, ypač mirties akivaizdoje, patenkinti savo dvasinius poreikius, jam būtų lengvai prieinami jo įsitikinimus atitinkantys religiniai patarnavimai;
 • Kad paciento šeima artimojo ligos ir gedulo metu lengviau susitvarkytų su kilusiomis dvasinėmis problemomis, galėtų nesunkiai padėti artimajam gauti jo įsitikinimus atitinkančius religinius patarnavimus;
 • Kad įstaigos darbuotojai darbo vietoje, ypač krizių ir didelės įtampos momentais, gautų jų religinius įsitikinimus atitinkančią dvasinę pagalbą.
Kineziterapeutė Diana Nemčiauskienė

Kineziterapeutė Diana Nemčiauskienė

Hospisas man – tai vieta, kurioje supranti, kiek mažai ir kiek daug tu gali padaryti, jog kažką padovanotum Žmogui – šypseną, džiaugsmą, o kartais tylą…

Veiklos pobūdis – kineziterapijos paslaugos:

 • Seka pacientų fizinės sveikatos būklę,
 • Konsultuoja pacientą ir jo artimuosius judrumo išsaugojimui, kvėpavimo funkcijoms gerinti.
Kineziterapeutė Rasa Diškevičienė

Kineziterapeutė Rasa Diškevičienė

„Pabandykite būti vaivorykšte kieno nors debesyse“. (Maya Angelou)
Hospisas man reiškia galimybę padėti žmogui ne tik prisilietimu, bet ir švelniu žodžiu bei rūpesčiu, taigi pabandyti tapti nors maža šviesele apnikus debesims.

Slaugytojos padėjėja Reda Aliukonytė

Slaugytojos padėjėja Reda Aliukonytė

Hospisas man reiškia daug ką: viltį, tikėjimą, nepasidavimą. Atvykdama, pas pacientus į namus, ne tik sužinau apie jo dvasinį, asmeninį gyvenimą, bet ir padedu pagerinti jų gyvenimo kokybę. Hospisas mane išmokė būti tvirtai, empatiškai, pasitikėti savimi.

Medicinos psichologė - Greta Glizikienė

Medicinos psichologė - Greta Glizikienė

Hospisas – tai tarytum ligoninė paciento namuose į kuriuos ateina specialistai, kad padėtų pacientui susitvarkyti su fizinėmis bei dvasinėmis problemomis. Pacientui reikalinga ne tik medicininė pagalba, bet ir pasakytas geras žodis.

Būtent tie žodžiai gydo žmogaus sielą, nuramina jį ir gauna jisai ramybę bei išlaiko savo orumą. Kai aplankius savo pacientą išeidama išgirstu:
„Kaip gera ar lengva man po Jūsų pokalbio. Jaučiu, kad vėl gyvenu. Ačiū Jums.”

Tu supranti, kad tavo darbas labai reikalingas. Pacientai gauna vilties, kad jie yra reikalingi ir mylimi tokie, kokie yra. Būkite Mylimi ir Mylėtini.

Medicinos psichologas rūpinasi įstaigos pacientų psichine sveikata ir reikalingo psichologinio mikroklimato sudarymu bendruomenėje.

Kartu su socialiniais darbuotojais nagrinėja pacientų socialines problemas, numatyto jų sprendimo būdus, šalinti problemas sukeliančias priežastis, dalyvauja atvejų grupėje.

Numato darbo kryptis, atsižvelgiant į įstaigos bendruomenės poreikius.

Psichologė Sigita Novikovienė

Psichologė Sigita Novikovienė

Hospisas leidžia suprasti, kas yra žmogiškumas, gyvenimo prasmė ir laikinumas. Savanoris padėdamas pacientui suvokia, kokia svarbi yra kiekviena gyvenimo akimirka.

 • rūpinasi savanorių emocine būsena
 • organizuoja patyrimines pasidalinimų grupes
 • konsultuoja savanorius
 • bendradarbiauja su savanorių koordinatoriumi, planuojant savanorių veiklas

Mes naudojame būtinuosius slapukus, kurie užtikrina, kad Jums bus patogu naudotis tinklalapiu. Jei toliau naršysite mūsų tinklalapyje, tai tolygu Jūsų sutikimui su slapukų naudojimu.