Our Team

Steigėja Žanna Jankovskaja

Founder Žanna Jankovskaja

VšĮ „Kauno hospiso namai” man reiškia Jėzaus Kristaus Valios vykdymas.

Veiklos pobūdis:

Dalyvauja įstaigos veiklos vadovavime, veiksmų planavime bei organizavime, kad būtų įgyvendintas įstaigos tikslas ir atliekamos nustatytos funkcijos.

Direktorė Kristina Krasko

Director Kristina Krasko

VŠĮ „Kauno hospiso namai” – tai begalinės Dievo meilės dovana man, būti ir tarnauti žmogui.

In our Hospice every person comes first, before our duties and responsibilities. I am gifted to be a part of this community.

Very often we are become so occupied with our daily routines that we rarely notice a person nearby who is suffering or simply waiting for attention and good word.

In our Hospice every person is the most important – patient, team member, volunteer. I am grateful for everyone that decides to take part in our meaningful service. When having each other and being united we can share ourselves to every person that is in need of Love.

Veiklos pobūdis:

 • Rinkti ir sudaryti ataskaitas;
 • organizuoti hospiso veiklą, atsakyti už jos tinkamą vykdymą;
 • veikti įstaigos vardu santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;
 • įstatymų nustatyta tvarka priimti į darbą ir atleisti ligoninės darbuotojus, sudaryti ir nutraukti darbo sutartis su jais, nustatyta tvarka juos skatinti arba skirti drausmines nuobaudas;
 • nustatyti darbuotojų pareigybių skaičių;
 • teikti informaciją visuomenei apie įstaigos veiklą;
 • vadovauti Kauno hospiso pagrindinei ir ūkinei veiklai, tvarkyti jos reikalus, užtikrinti įstaigos darbuotojų saugias ir sveikas darbo sąlygas;
 • teikti klausimus svarstyti įstaigos steigėjai;
 • atidaryti ir uždaryti sąskaitas kredito įstaigose;
 • suderinus su įstaigos steigėja, tvirtinti įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką;
 • nustatyti vidaus organizacinę valdymo struktūrą;
 • tvirtinti vidaus tvarkos taisykles;
 • rengti ir tvirtinti darbuotojų pareigybių aprašymus, nuostatus, administracijos darbo reglamentą, kitus vidaus tvarkomuosius dokumentus;
 • pagal savo kompetenciją leisti įsakymus ir kontroliuoti jų vykdymą;
 • spręsti jų reorganizavimo ar likvidavimo klausimus;
 • Direktorius atsako už įstaigos finansinę veiklą, tinkamą lėšų ir perduoto pagal panaudos sutartį bei įstaigos įsigyto turto valdymą, naudojimą ir disponavimą jais.
Direktorės pavaduotoja Paula Kvederytė

Direktorės pavaduotoja Paula Kvederytė

Hospisas man yra žmonės, dar kartą parodantys, kad gyvenime svarbiausias ne išorinis, o vidinis grožis, ne individualumas, o bendrystė bei joje sukuriamas ryšys.

Gydytoja Dovilė Tikniūtė

Gydytoja Dovilė Tikniūtė

Savanorystė hospise – tai atliepiančių širdžių buveinė. Visi turime darbus, šeimas, draugus, pomėgius, laisvalaikį. Ir čia visi hospise dar turime savanorystę – dalelę savęs atiduodant neatlygintinai veiklai, paskirdami brangiausią ką turime – savo laiką, Žmogui.

Bendrosios praktikos slaugytoja Drasutė Urbanavičienė

Nurse Drasutė Urbanavičienė

For me Hospice is not only the possibility to provide medical help to another person but love as well.

When visiting patient in their home we see their surroundings, their loved ones who need our support and consolation when taking care of the patient.

Tai įmanoma tik suprantant globojamų žmonių kančią, jų fizinę, dvasinę, sielos būseną. Hospise įmanoma dirbti tik SĄŽININGAI, NEGAILINT SAVO LAIKO IR JĖGŲ.

Veiklos pobūdis:

 • Organizuoja slaugos darbą ir vadovauja  slaugos personalui,numato ir nurodo, kaip spręsti svarbiausius uždavinius, koordinuoja visą slaugos darbą, kad pacientams būtų teikiama visapusė ir kvalifikuota slauga.
 • Dalyvauja asmens sveikatos priežiūros įstaigos valdyme, plėtoja slaugos praktiką.
 • Moko asmens sveikatos priežiūros personalą, taip pat slaugos profesijos studentus, atliekančius praktiką sveikatos priežiūros įstaigose.
 • Rūpinasi personalo kvalifikacija, gerina slaugos kokybę, užtikrina, kad pacientams teikiama pagalba atitiktų pagrindinius slaugytojo profesijai keliamus reikalavimus.
 • Koordinuoja turimus resursus, juos racionaliai, tikslingai ir efektyviai panaudoja bei pagal rašytines sutartis materialiai atsako už perduotas vertybes (medikamentus, aparatūrą).
 • Bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei tarnybomis, susietomis su sveikatos apsauga (atitinkamų skyrių ir jų padalinių personalu, profesinėmis ir kitomis organizacijomis), padalinių ir skyrių slaugos administratoriais.
 • Dalyvauja moksliniuose slaugos tyrimuose, tobulina darbo organizavimą, sprendžia iškilusias problemas bei teikia pasiūlymus įstaigos vadovui.
 • Apibūdina ir nustato valdymo ir klinikinio slaugos darbo tikslus, numato visų padalinių slaugos kryptis.
 • Orientuoja skyriuose dirbančių slaugytojų bei kito personalo veiklą, įgyvendina slaugos pacientų ir priežiūros tikslus, vadovauja parenkant personalą ir tobulinant jo darbą.
 • Siekia, kad slaugytojų darbas būtų efektyvus ir intensyvus, ugdo klinikinius slaugos ir pacientų priežiūros tikslus.
 • Gerina teikiamų paslaugų kokybę, tobulina personalo mokymą, planuoja priemones ir būdus šiam darbui gerinti.
 • Organizuoja pasitarimus darbo klausimais, informuoja personalą apie slaugos situaciją įstaigoje, rūpinasi slaugos personalo darbo drausme, taiko specifines slaugos normas padaliniuose.
 • Teikia ir organizuoja slaugos paslaugas: injekcijas, lašinės sistemos prijungimas (adata  / intraveniniu kateteriu) ir priežiūra, šlapimo pūslės kateterizavimas, kateterio pašalinimas ir priežiūra, drenų priežiūra, dirbtinių kūno angų (stomų) priežiūra, opų, pragulų ir žaizdų priežiūra (gydytojui paskyrus), vaistų vartojimo administravimas (valdymas ir stebėsena), asmens higiena ir naudojimasis pagalbinėmis slaugos priemonėmis, pragulų profilaktikos mokymas, enterinis maitinimas, konsultavimas slaugos, sveikos gyvensenos, ligų ir komplikacijų prevencijos klausimais, rekomendacijų psichikos sveikatos slaugos klausimais teikimas, asmens higienos paslauga gulinčiam pacientui, gleivių išsiurbimo paslauga (Būtinas stacionaro gydytojo siuntimas).
Dvasinė asistentė Jolanta Jančiukienė

Spiritual assistant Jolanta Jančiukienė

Hospisas man krikščioniškoji laisvė ir meilė. Nešti ir dalintis Jėzaus meile su kitais ir jiems tarnauti.

Veiklos pobūdis:

Kauno hospiso namuose davsinio asistento paskirtis:

 • Rūpintis dvasine ir sielovadine katalikų tikėjimą išpažįstančių pacientų, jų artimųjų ir įstaigos darbuotojų, pageidaujančių tokio patarnavimo, slauga; esant reikalui atlikti tas funkcijas.
 • Rūpintis dvasine kitas religijas išpažįstančių pacientų, jų artimųjų ir darbuotojų, pageidaujančių tokio patarnavimo, slauga.
 • Kad pacientas gyventų oriai, jaustųsi reikalingas, suprastas ir mylimas, galėtų sudėtingu gyvenimo momentu, ypač mirties akivaizdoje, patenkinti savo dvasinius poreikius, jam būtų lengvai prieinami jo įsitikinimus atitinkantys religiniai patarnavimai;
 • Kad paciento šeima artimojo ligos ir gedulo metu lengviau susitvarkytų su kilusiomis dvasinėmis problemomis, galėtų nesunkiai padėti artimajam gauti jo įsitikinimus atitinkančius religinius patarnavimus;
 • Kad įstaigos darbuotojai darbo vietoje, ypač krizių ir didelės įtampos momentais, gautų jų religinius įsitikinimus atitinkančią dvasinę pagalbą.
Kineziterapeutė Diana Nemčiauskienė

Physiotherapist Diana Nemčiauskienė

Hospice for me is a place where you can understand how little or a lot you can do to give something to another human – a mile, happiness or silence sometimes…

Veiklos pobūdis:

Veiklos pobūdis – kineziterapijos paslaugos:

 • Seka pacientų fizinės sveikatos būklę,
 • Konsultuoja pacientą ir jo artimuosius judrumo išsaugojimui, kvėpavimo funkcijoms gerinti.
Kineziterapeutė Rasa Diškevičienė

Kineziterapeutė Rasa Diškevičienė

„Pabandykite būti vaivorykšte kieno nors debesyse“. (Maya Angelou)
Hospisas man reiškia galimybę padėti žmogui ne tik prisilietimu, bet ir švelniu žodžiu bei rūpesčiu, taigi pabandyti tapti nors maža šviesele apnikus debesims.

Slaugytojos padėjėja Reda Aliukonytė

Slaugytojos padėjėja Reda Aliukonytė

Hospisas man reiškia daug ką: viltį, tikėjimą, nepasidavimą. Atvykdama, pas pacientus į namus, ne tik sužinau apie jo dvasinį, asmeninį gyvenimą, bet ir padedu pagerinti jų gyvenimo kokybę. Hospisas mane išmokė būti tvirtai, empatiškai, pasitikėti savimi.

Psichologė Sigita Novikovienė

Psichologė Sigita Novikovienė

Hospisas leidžia suprasti, kas yra žmogiškumas, gyvenimo prasmė ir laikinumas. Savanoris padėdamas pacientui suvokia, kokia svarbi yra kiekviena gyvenimo akimirka.

Veiklos pobūdis:

 • rūpinasi savanorių emocine būsena
 • organizuoja patyrimines pasidalinimų grupes
 • konsultuoja savanorius
 • bendradarbiauja su savanorių koordinatoriumi, planuojant savanorių veiklas
Socialinė darbuotoja ir savanorių koordinatorė Karolina Baltrušaitytė

Socialinė darbuotoja ir savanorių koordinatorė Karolina Baltrušaitytė

Savanorystė, darbas Hospise padeda atskleisti, kokia yra gyvenimo prasmė ir trapumas. Ši veikla parodė, kad vertingiausia ką turime yra ši akimirka.

Medicinos psichologė Aušra Bradauskaitė

Medicinos psichologė Aušra Bradauskaitė

Hospisas man pirmiausia yra viltis ir bendrumo jausmas. Tai žinojimo, kad tada, kai atrodo, kad esi vienas su savo giliais išgyvenimais, šalia visada atsiras žmogus, su kuriuo galėsi tiesiog pabūti, pasikalbėti, pasidžiaugti ir paliūdėti esmė. Šią žinią ir stengiuosi skleisti pacientams ir jų artimiesiems. Juk dažnu atveju sielą gydyti yra ne ką svarbiau negu fizinį kūną.

Kineziterapeutė Jūratė Piliutienė

Kineziterapeutė Jūratė Piliutienė

Hospisas man yra bendrystė ir vienybė, siekiant padėti tiems, kuriems to labiausiai reikia. Padėdami kitiems praturtiname savo vertybinį pasaulį bei praturtėjame morališkai…

Bendrosios praktikos slaugytoja Rita Derkintienė

Bendrosios praktikos slaugytoja Rita Derkintienė

Hospisas – tai skėtis, kuris sujungia ir saugo komandą, kad išliktų stipri ir gailestinga sunkiomis ligomis kamuojantiems pacientams bei jų šeimos nariams. Įžengusi į Kauno hospiso namus, supratau kiek daug gėrio ir jausmingų akimirkų galima patirti ir perteikti kitam. Svarbiausia suvokti ko nori ir ką nori nuveikti tokioje komandoje. Kiekvienas asmuo dalyvaujantis hospiso gyvenime turi savo prasmingą paskirtį, be med. personalo labiausiai žaviuosi savanorių atsidavimu sunkiai sergantiems pacientams bei jų šeimos nariams. Skleiskime gėrį ir šviesą artimam žmogui ir dovanokime vilties švieselę! Juk tiek nedaug reikia, kad sergantis pacientas pasijustų lengvesnis ir su šypsena veide.

We use necessary cookies that ensure that you will be comfortable using the website. If you continue to browse our website, it is equivalent to your consent to the use of cookies.